Solvumine on rikaste luksus

Solvumine on rikaste luksus

Hiljuti jõudis kohtusse kaasus, milles isikut oli solvatud Facebookis ning solvuja soovis teda solvanud isikult nõuda kahju hüvitamist.

Asi jõudis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumini välja (kohtuasja number 5-21-14; 30. november 2021), kuna Facebooki solvajat ei olnud teada ning maakohtu hinnangul ei eksisteeri Eesti õigussüsteemis ühtegi seadust, mille alusel oleks võimalik nõuda solvaja andmeid Facebookist.

Solvatu hakkas jälgi ajama

Kui minna kaasuse detailidesse, siis kannatanu esitas maakohtule taotluse eeltõndamismenetluseks, et saada Facebook Ireland Ltd käest informatsiooni:

  • postituse autori IP-aadressi ning IP-aadressi kasutaja kohta:
  • vähemalt isiku nime, sünniaega, aadressi, meiliaadressi, telefoninumbrit,
  • kliendi seadme MAC-aadressi,
  • seadme operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja (sh veebilehitseja versiooni).

Postituse autori vastu soovis solvuja esitada hagi ebaõigete andmete ümberlükkamiseks, mittevaralise kahju hüvitamiseks ja rikkumisest hoidumiseks. Maakohus leidis aga, et kohtu hinnangul ei võimalda avaldaja viidatud eeltõendamismenetlus korraldada menetlust võimaliku kostja (solvaja) tuvastamiseks. Seda ei võimalda ka ükski muu seaduses sätestatud alus.

Kui Riigikohus peaks leidma, et eeltõendamismenetlus võimaldab kostja tuvastamist, siis tuleb selgitada, kuidas lahendada mitmed menetluslikud küsimused: tulevase vastaspoole huvides advokaadi määramine (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 248 lõike 2 alusel; üldiselt ei määrata), postituste õigusvastasuse hindamine (valdavalt ei hinnata ja nõutakse andmed välja sõltumata postituse sisust), vastaspoole teavitamine tema andmete kogumisest ja edastamisest (valdavalt ei teavitata).

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi leidis, et põhiseadusega vastuolu ei eksisteeri ning Riigikohus on varem aktsepteerinud eeltõendamismenetluse sätete sobivust, et sarnases olukorras teha kindlaks isikuõigusi riivava veebipostituse autor (kohtuasi 2-16-14655/24).

Solvajat ei leita

Käesoleva kaasuse juures tulebki selgitada, et iga solvumise korral ei ole lihtne ega võimalik leida solvajat, kelle käest kahju hüvitamist nõuda, ning tegelikult tuleks ikka kaaluda, kas tasub solvaja vastu üldse kohtusse minna. Solvaja leidmine võib osutuda ebamõistlikult kulukaks või isegi võimatuks.

Vastavale asjaolule juhtis tähelepanu samas kaasuses ringkonnakohus (Tallinn, kohtuasja number 2-21-4217, p 24). Lõpetuseks märgib ringkonnakohus, et ei jaga avaldaja veendumust, et Facebook Ireland Ltd-l on avaldaja taotluses nõutud andmed kindlasti olemas.

Ringkonnakohus selgitab, et avaldajal tuleb arvestada, et Facebook Ireland Ltd-l ei pruugi olla olemas avaldaja soovitud informatsiooni ja avaldajal tuleb esitada täiendav taotlus, nõudmaks välja IP-aadressi omaniku andmed ka sideettevõtjalt või muult asutuselt, et tagada kindlus, et nõue saab hiljem esitatud õige isiku vastu.

Seega isegi kui kohus eeltõendamisemenetluse raames avaldaja taotluse lahendab ja tõendid välja nõuab, puudub kohtu pingutustest olenemata garantii, et vajalikud tõendid õnnestub koguda ja kostja isik välja selgitada. Avaldajal tuleb arvestada menetluskulude kandmisega, sõltumata menetluse tulemusest.

Artikkel avaldatud veebiväljaanndes RUP.ee: https://www.rup.ee/meistri-eri/solvumine-on-rikaste-luksus