Maaklerilepingu tulemustasust ei vabasta müügitehing alla kokkulepitud hinna

Riigikohus lahendas 22.12.2021 oma kohtuotsuses numbriga 2-20-331 poolte vahelist vaidlust, mille kohaselt pooled sõlmisid nõustamislepingu ning hageja pidi tegutsema kostjale kuuluva kinnisvara müümisel kliendi ainunõustajana ja kostja kohustus maksma selle eest teenustasu.

Nõustamislepingus lepiti kokku, et alates hinnast 11 200 000 eurot (minimaalne hind, millega kostja on valmis tehingu tegema) on tulemustasu 1% tehingu väärtusest. Kostja müüs kinnisvara hinnaga 11 190 000 eurot (10 000 eurot väiksema summaga), mille tõttu leidis kostja, et hagejal (maakleril) pole õigust saada tulemustasu. Hageja leiab, et tal on täiendava maakleritasu (tulemustasu) saamise õigus, sest tema tegevuse tulemusena sõlmis kostja müügilepingu.

Nõustamislepingut pole võlaõigusseaduses reguleeritud, tulenevalt sellest tuleb see klassifitseerida seaduse sätete alla, mis on vastavale lepingule kõige sarnasem ning käesoleval juhul oli tegemist maaklerilepinguga. Maaklerilepingu VÕS § 664 lg 1 dispositiivse iseloomu tõttu ei ole välistatud kokkulepe poolte vahel, mille kohaselt seati täiendav maakleritasu ehk tulemustasu sõltuvusse müügihinna kokkuleppest.

Maakleril on õigus tasule

Riigikohus leidis, et maakleril on õigus maakleritasule, kuna hageja (maakler) jätkas kostja palvel lepingu täitmist, kui kostjale esitati alla miinimumeesmärgi olev pakkumine.

VÕS § 6 lg 2 järgi ei kohaldata võlasuhtele seadusest, tavast või tehingust tulenevat, kui see oleks hea usu põhimõttest lähtuvalt vastuvõtmatu. Kolleegiumi hinnangul lõi kostja sellega hagejale (maaklerile) usaldusel põhineva ettekujutuse, et ka madalam hinnatase täidab kostja miinimumeesmärki ning et ta on selle eesmärgi osas, mis puudutab miinimumhinda, nõustunud madalama hinnaga. Seega võis hageja mõistlikult järeldada, et kostja ei lähtu algselt miinimumhinnaga seotud tulemustasu kokkuleppest.

Kostja ei oleks vabanenud tulemustasu maksmise kohustusest ka juhul, kui kostja oleks hagejaga (maakleriga) sõlmitud lepingu lõpetanud, kuna hageja ja kostja on nõustamislepingu punktis 4.2 kokku leppinud, et juhul, kui kostja sõlmib 12 kuu jooksul alates lepingu lõppemisest või ülesütlemisest tehingu isikuga, kellega hageja tehingu läbi rääkis, tuleb tulemustasu välja maksta.