Õigusteenused

Õigusteenuste ülevaade

Laiapõhjaline kogemus tsiviilõiguses ja haldusõiguses võimaldab Mast õigusbürool nõustada kliente paljudes õigusvaldkondades. Tulenevalt sellest oskame arvestada teie soovidega ning pakkuda päris elus toimivaid lahendusi.

Juristi poole tuleks alati enne tegevuse alustamist pöörduda, sest see võimaldab tulevikus ilma täiendavate õiguslike probleemideta tegutseda.

Üldisemalt meist

Mast õigusbüroo moto on, et meie hoolime. Tulenevalt sellest on meie büroo jaoks oluline tugev suhtlus kliendiga. See võimaldab meil päriselt mõista meie kliendi soove ning klient on teadlik õiguslikest lahendustest ja võimalustest, mis välistab võimalikke ootamatusi.

Leiame, et juristi ja kliendi tiheda koostöö tulemusena on võimalik saavutada parimaid tulemusi.

Krüpto maksud

Krüptos on võimalik suuri summasid teenida, aga kui jätta tähelepanuta maksureeglid, siis võib see endaga halvad tagajärjed kaasa tuua.

Krüpto maksud

Krüptos on võimalik suuri summasid teenida, aga kui jätta tähelepanuta maksureeglid, siis võib see endaga halvad tagajärjed kaasa tuua.

Kui teil on krüpto kauplemisplatvormil (Binance, Kraken, FTX, Coinbase vms) eraisiku konto, siis kohaldusid teile kuni 15.10.2021 äriühingu maksureeglid, kui te investeerisite äriühingu huvides agendilepingu kaudu.

Nimelt muutis 15.10.2021 Maksu- ja Tolliamet oma seisukohta, et pärast seda kuupäeva ei kohaldu enam agendile äriühingu maksureeglid, vaid eraisiku maksureeglid. See tähendab, et iga kasumlik tehing maksustatakse tulumaksuga ning kõik tehingud tuleb deklareerida tuludeklaratsioonis.

Vastaval teemal on Mast õigusbüroo artikli kirjutanud: www.rup.ee/meistri-eri/agendilepingu-alusel-kruptosse-investeerimise-pidu-on-labi

Mast õigusbüroo pakub krüpto maksude õiguskonsultatsioone ja vaatab teie olemasoleva agendilepingu üle, et teil oleks võimalik rahuliku südamega investeerida krüptosse.

Täiendavalt soovitame Facebookis liituda Eesti Krüptoraha liiduga: https://www.facebook.com/groups/364076470395469

 

Maksuameti selgitused agendilepingu lubatavuse lõpetamise kohta

 1. aprilli 2021 Eesti Krüptoraha Liidu koolitusel kõlas ekslikult Maksu- ja Tolliameti seisukoht, et äriühing võib agendilepingu alusel kasutada krüptovara tehinguteks eraisiku (agendi) kontot/wallet’it. Koolituse tõttu agendilepingut ja eraisiku (agendi) kontot kasutanud äriühing saab erandkorras kajastada tehingud äriühingu tehingutena, kuid peab uuteks tehinguteks kindlasti avama äriühingu nimel konto/wallet’i.

Eestis on ainult äriühingu kaudu mõistlik krüptosse investeerida.

Samuti peab krüpto kauplemisplatvormil olema äriühingu konto, et kohalduksid äriühingu maksureeglid. Eestis on krüptosse investeerimise maksustamine väga sirgjooneline, maksustamine toimub alles äriühingust raha (vara) väljamakstes – näiteks palk või dividendid. Kasumlikke tehinguid ei maksustata tulumaksuga nagu eraisikute puhul.

Vastaval teemal on Mast õigusbüroo avaldanud pikema artikli: ​www.rup.ee/meistri-eri/mida-peaks-teadma-enne-kruptosse-investeerimist

Krüptoraha käsitletakse tulumaksuseaduse tähenduses varana. Tulumaksuga maksustatakse krüptoraha võõrandamisest, sh vahetamisest, saadud kasu.

Kui eraisik saab tulu kauplemisest, ostes, müües või vahetades krüptovaluutat teise krüptovaluuta või tavavaluuta vastu, tuleb saadud tulu deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 või 8.3 kasuna muu vara võõrandamisest.

Kasu leitakse tehingupõhiselt krüptovaluuta müügihinna ja ostuhinna vahena või vahetamisel vastu saadud vara hinna ja vahetatava krüptovaluuta ostuhinna vahena.

Deklareerida tuleb vaid need müügi- või vahetustehingud, millest saadi kasu.

Iga võõrandamistehingut, sh vahetustehingut vaadatakse vara maksustamisel eraldi maksuobjektina. Võõrandamistehingut, mille tulemusel saadi kahju, ei saa maksustamisel arvesse võtta ning sellist tehingut ei saa deklareerida. Seda põhjusel, et kahju saab maksustamisel arvesse võtta vaid väärtpaberite võõrandamise korral ning krüptoraha ei ole käsitletav väärtpaberina

Krüptoraha võib kasutada kaupade või teenuste eest tasumiseks. Kui eraisik kasutab krüptoraha kaupade ja teenuste eest tasumiseks, siis tuleb saadud tulu deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 või 8.3 kasuna muu vara võõrandamisest.

Töötasuna, juhatuse liikme tasuna või dividendina juba maksustatud krüptorahas saadud tulu kasutamine erinevate kaupade või teenuste ostmiseks enam täiendavat maksukohustust kaasa ei too. Kasu leitakse tehingupõhiselt krüptoraha kasutamisel vastu saadud vara hinna ja kasutatud virtuaalvääringu ostuhinna vahena.

Krüptoraha kaevandamine on ettevõtlus ja maksustamisel koheldud võrdselt ise kauba tootmisega. Kaevandatud krüptoraha maksustatakse selle võõrandamisel, s.o hetkel, kui kaevandatud krüptoraha konverteeritakse tavavaluuta vastu, vahetakse mõne muu krüptoraha vastu või võetakse tarbimisse. Kaevandamistulu deklareeritakse tuludeklaratsiooni vormil E.

Kui eraisik tegeleb krüptoraha kaevandamisega, siis peab eraisik saadud tulu deklareerima ettevõtlustuluna ning tuludeklaratsiooni alusel sellelt maksud maksma. Kaevandamistulu saamiseks tehtud kulud (seadmed, elektrikulu) ei saa eraisik maha arvata.

 

Algallikas on Maksu- ja Tolliameti koduleht (10.11.2021 seisuga): 

https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksustatavad-tulud/kruptoraha

Kohtuvaidlused

Kohtuvaidlused on õiguslikult keerulised ning vajavad praktilisi kogemusi ning teadmisi kohtumenetlusest, mille tõttu on vajalik juristi kaasamine.

Pakume oma klientidele järgnevaid teenuseid:

 • kohtus esindamine või nõustamine
 • kohtudokumentide koostamine
 • õiguslik analüüs nõude perspektiivi kohta

Kogenud juristi abil on teil võimalik märgatavalt tõsta oma eduvõimalusi kohtus. Kohtumenetlused toimivad kindlate reeglite järgi, mida peab mõistma, sest kohtus ei saada õiglust, vaid õigust. Tulenevalt sellest loevad kohtus tõendid, mis peavad olemad tagatud tugevate argumentidega, mis tuginevad nii loogikale kui varasemale kohtupraktikale.

Maksekäsu kiirmenetlus

Mast õigusbüroo on valmistanud põhjaliku juhendi maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamiseks. Soovime anda inimestele oskused kerge vaevaga enda õiguste eest seista. ​Maksekäsu kiirmenetluse juhendi abil on teil võimalik ilma inkasso-teenuseta nõuda kohtu kaudu võlga ning tänu seadusest tulenevatele õigustele saada rohkem raha kui te oskate arvata.​​

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus on n-ö lihtsustatud hagiavaldus. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus on kiire ja odav ning kõige lihtsam viis võlgnikult raha kättesaamiseks – kuni 8000 eurot. Ta on parem kui inkassoteenus, sest kohtu poolt rahuldatud avaldusega (nimetatakse maksekäsk) saab minna otse kohtutäituri juurde – kohtutäituri kulud jäävad võlgniku kanda. Kohtutäitur saab maksekäsu alusel arestida võlgniku kontod ja vara, et raha kätte saada, mida inkasso ei saa teha. Maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab esitada, kui nõue tuleneb eraõiguslikust lepingust.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab koostada ja kohtule saata ainult riigiportaali https://etoimik.rik.ee/

Meie koostatud õpetuse leiate järgnevalt: Parim videoõpetus maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamiseks

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus suunatakse teatud juhtudel edasi kohtumenetlusse, mis tähendab, et avaldus tuleb koostada ümber hagiavalduseks.

Hagiavalduse koostamine on märgatavalt keerulisem, kui maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine, mille tõttu ei ole soovitatav teha seda ilma juristi abita. Kui te vaatasite meie maksekäsu kiirmenetluse koostamise õpetust, siis oleks meil hea meel, kui te pöörduksite hagiavalduse koostamiseks meie poole.

Kohtusse tuleb pöörduda hagiavaldusega, mis peab vastama tsiviilkohtumenetluse seadustiku nõuetele. Kahjuks ei ole võimalik vastavat dokumenti ilma erialase hariduseta ning praktilise kogemuseta koostada, mistõttu tuleb hagiavalduse koostamiseks alati kaasata jurist

Kõige kiirem viis on esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldus veebiaadressil https://etoimik.rik.ee/. Vastava avaldusega on võimalik saada võlglase suhtes kohtuotsus, mille alusel saab kohtutäitur arestida võlglase pangakontod. Maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei tohi ületada kokku 8000 eurot.

Parim maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamise juhtend on siin: Parim videoõpetus maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamiseks

Kui võla või nõude aegumises pole eraldi lepingus kokku lepitud, siis aeguvad nõuded üldjuhul 3 aasta jooksul. Seadusest tulenevalt on väga palju erinevaid aegumistähtaegu erinevate olukordade jaoks. Näiteks ehitise puuduse tõttu töövõtulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on viis aastat.

Jõustunud kohtuotsused aeguvad 10 aasta jooksul.

Kohtuvaidlused

Kohtuvaidlus on kõige olulisem osa õigusvaidlusest, sest ainult kohtuotsusega saab sundida teist poolt oma kohustusi täitma.

Lepingud

Leping on oma olemuselt tehinguosaliste õiguste ja kohustuste väljund. Leping peaks peegeldama tegelikke asjaolusid. Hästi sõlmitud leping aitab võita hilisemat kohtuvaidlust.

Lepingud

Koostame lepinguid füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

 • Analüüsime ja anname hinnanguid sõlmitavatele ja olemasolevatele lepingutele
 • Aitame pidada läbirääkimisi lepingutingimuste üle
 •  Lahendame lepingutest tulenevaid vaidlusi nii kohtuvälises kui kohtumenetluses

Vastavateks lepinguteks võivad olla: müügileping, üürileping, rendileping, töövõtuleping, kinkeleping, käsundusleping, agendileping, maaklerileping, liisinguleping, litsentsileping, laenuleping, kindlustusleping, (tasuta) kasutamisleping, vahetusleping.

Suulist kokkulepet saab lugeda lepinguks, kui seadusest tulenevalt ei pea vastav leping olema kirjalikult sõlmitud. Üldiselt ei soovitaks suulist lepingut sõlmida, kuna hilisema vaidluse korral on sõna-sõna vastu olukord. Vastavat probleemi on võimalik vältida, kui pärast suulise kokkuleppe sõlmimist saata e-kiri vastava kokkuleppe sisuga.

Lepingus peab olema kirjas, mis on tegelikult tehingu asjaolud.

Üldiselt saab lepingu sisu jaotada järgmiseks:

 • Aeg kui leping sõlmiti
 • Lepingupooled
 • Lepingu objekt ja selle kirjeldus
 • Asja hind
 • Üüri, laenu või palga suurus
 • Poolte õigused ja kohustused
 • Kohustuste rikkumise tagajärjed
 • Poolte allkirjad

Tarbija saab pöörduda kaupleja vastu tarbijavaidluste komisjoni – https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon.

Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumise eest riigilõivu ei võeta. Tarbija nõude suurus peab olema vähemalt 30 eurot.

Tööõigus

Tavapärane on vajadus muuta olemasolevat töölepingut, näiteks töötasu, tööaega vms. Töösuhtes tuleks arvestada, et töötaja on nõrgem osapool ja seadusest tulenevalt on töötaja õigused rohkem kaitstud. Tulenevalt sellest on tööandjale oluline, et tööleping oleks hästi koostatud, sest siis on ka tööandja huvid kaitstud.

Töölepingust tulenevalt aitame:

 • Töölepingut sõlmida
 • Töölepingut muuta
 • Töölepingut üles öelda
 • Sätestada konfidentsiaalsussätteid ja konkurentsipiirangut
 • Lahendada töövaidlusi

Tööõigus puudutab meid kõiki ühel või teisel viisil ja tulenevalt sellest on vaja juristi abi, et kõigile erinevatele küsimustele lahendust leida.

Tänapäeval on tööõigus äärmiselt reguleeritud valdkond, mis peab lähtuma paljudest erinevatest õigusaktidest nii siseriiklikest kui rahvusvahelistest. Tööõiguslike küsimuste puhul tõstatub pidevalt, et detailides peitub tuum, mille tõttu on vajalik olla kursis kohtupraktikaga, mis üksikuid olukordi reguleerivad.

Töölepinguseadus nõuab küll, et tööleping peab olema kirjalikult vormistatud, kuid selle vormistamata jätmine ei tähenda, et tegemist poleks töösuhtega. Kui töötaja väidab, et tegemist on töösuhtega ning tööandja on töötajale pangakontole makseid teinud, siis tuleb alati eeldata, et tegemist on töölepingulise suhtega.

Vastupidise tõendamiskohustus on tööandjal.

Vastavate vaidluste puhul on alati võitja töötaja. Mast õigusbüroo abistab töönõuetega kohtusse pöördumist, kui ka korrektsete töölepingute vormistamisel.

Töövõtulepingule kohaldub võlaõigusseadus ja töölepingule kohaldub töölepingu seadus.

Töövõtulepingu puhul kohustub üks isik (füüsiline isik või äriühing) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega kokkulepitud tulemuse ning teie isik kohustab talle selle eest maksma.

Töölepingu puhul teeb füüsiline isik teisele isikule tööd, alludes tema juhtumisele ja kontrollimisele ning üldiselt on tegemist tähtajatu suhtega. Töölepingu seadusest tulenevalt on töötajad tugevalt kaitstud, aga võlaõigusseadusest tulenevalt on töövõtulepingust tulenevalt pooled samaväärselt kaitstud.

Tööõigus

Tööõigus reguleerib töötaja ja tööandja suhet

Kinnisvara

Nõustame korterite, majade, maatükkide, äripindade ja teedega seotud õiguslikke küsimusi

Kinnisvara

Nõustame kliente kinnisasjadega (kodu, korter, maatükk, äripind või maja) seotud valdkondades, mis on seotud nii kinnisasja omandamisega, kasutamisega kui ka vahendamisega, sh koostame järgnevaid lepinguid ja dokumente:

 • Eluruumi-, äriruumi- ja mitteeluruumi üürilepinguid
 • Rendilepinguid
 • Valduse üleandmise/vastuvõtmise akte
 • Üüri tõstmise teateid
 • Hoiatusi lepingu ülesütlemise kohta
 • Üüri- või rendilepingu ülesütlemisavaldusi
 • Tagatisraha tasaarveldamise avaldusi
 • Kokkuleppeid lepingu lõpetamise kohta
 • Tasuta kasutamise lepinguid
 • Maaklerilepinguid kinnisasja vahendamiseks
 • Broneerimislepinguid kinnisasja broneerimiseks
 • Teateid asja lepingutingimustele mittevastavuse kohta
 • Kohtule avaldusi kaasomandi lõpetamiseks
 • Kohtule avaldusi kinnisasja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmise kohta

Meie pakume teile parimat kogemust juristi juures!

Tänased mured on homme minevik

Ehitusvaidlused

Ehitusvaidluste raskuskoht on poolte tegeliku kokkuleppe tõestamine, kas ehitus vastab standardile või seadusest tulenevatele nõuetele.

Ehitusvaidlused

Ehitusseadustikust tuleneb kohustus järgida projekteerimisel ja ehitamisel head ehitustava. Ehituskvaliteedi osas peetakse praktikas heaks tavaks erinevate standardiorganisatsioonide poolt koostatavaid standardeid, mis sisaldavad tehnilist spetsifikatsiooni ehitustegevuse ja selle tulemuse kohta. Riigikohus on selgitanud, et head ehitustava on võimalik sisustada ka selliste ehitusnõuetega, mis ei tulene standarditest, vaid näiteks teaduskirjanduses avaldatud seisukohtadest või kutseorganisatsioonide reeglistikest või mis on tuletatavad loodusseadustest. 

Ehitusstandardi loogika on, et selles täpsustatakse ja sisustatakse ehitusseadustikus abstraktselt sätestatud ohutuse põhimõtet, mille kohaselt peab ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus olema ohutu. Seega on ehitustehnoloogiate ja materjalide ohutust puudutavad standardid mitte soovitusliku, vaid kohustusliku iseloomuga.

Kui töövõtja aga kaldub standardist kõrvale või ei järgi seda, tuleb tal tõendada, et tema poolt valitud teistsugune lahendus vastab kõigile õigusaktide nõuetele. Samuti võib standardi mittejärgimine tähendada konkreetse kaasuse raames hea tava mitte järgmist ja tuua kaasa töövõtja vastutuse tellija ees.

Kui töövõtulepingus puudub kokkulepe kvaliteedi osas ja hiljem tekib selle üle vaidlus, lähtub kohus kvaliteedi kindlakstegemisel reeglina keskmise kvaliteedi nõudest, mis on sätestatud seaduses. Tulenevalt sellest on soovitatav töövõtulepingu sõlmimise käigus kvaliteedinõuded ja muud ehitustöö teostamise tingimused, mida pooled oluliseks peavad, kindlaks määrata ja fikseerida.

Kui soovitakse, et oleks järgitud konkreetset ehitusstandardit, siis tuleb sellele standardile ka lepingus viidata. Vastasel juhul võib kohus puuduolevad või vaidlusalused tingimused sisustada hea tava kaudu ja rakendada standardit, mis on kohtu hinnangul asjakohane.

Autoriõigus

Aitame teil kaitsta kaubamärki või patenti ning nõustame teid autorilepingute koostamisel või anname teile õigusliku analüüsi teie autorilepingu, kaubamärgi või patendi kohta. Kui keegi on ilma teie nõusolekuta teie teost kasutanud, siis aitame teil nõuda teose kasutamise lõpetamist või kahju hüvitamist (kohtu kaudu ja kohtu väliselt).

​Autoriõiguse seaduse alusel kaitstavaks teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi kaudu. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.

Teose autorile on garanteeritud rida isiklikke ja varalisi õigusi. Näiteks on autoril isiklikud õigused autorsusele, autorinimele, teose puutumatusele, avalikustamisele jms. Autorile kuuluvad ka varalised õigused teose reprodutseerimisele, levitamisele, töötlemisele, avalikule esitamisele, edastamisele, internetis kättesaadavaks tegemisele jms. Sarnaselt on ainuõiguste garanteerimise läbi reguleeritud autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide kaitse küsimused. Õiguste objekti kasutamine võib teatud piirides toimuda ka ilma loata ja tasu maksmata. Need on autoriõiguse seadus IV peatükis sätestatud nn vaba kasutuse juhud, mis laienevad ka autoriõigusega kaasnevate õiguste objektidele.

Üldjuhul kuuluvad autori isiklikud ja varalised õigused teose autorile. Juriidilisele isikule kuulub autoriõigus vaid seadusega ette nähtud juhtudel, üheks selliseks juhuks on töösuhe. Töölepingu alusel oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Teoseid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekte tohib üldjuhul kasutada vaid õiguste omaja loal. Teine isik tohib teost kasutada ainult siis, kui autor on oma varalised õigused üle andnud või andnud teose kasutamiseks litsentsi. Autorid, esitajad ja fonogrammitootjad saavad oma õigusi teostada ise või vastavate ühingute kaudu.

Nõusolek peab olema antud kirjalikus vormis ehk autorileping (omakäeliselt allkirjastatud või digitaalallkiri). Lihtlitsentsi andmine võib olla vormistatud ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis – lihtlitsentsilepingu puhul võib litsentsiandja ka ise lepingu esemeks olevat õigust kasutada või anda kasutusõiguse teistele isikutele peale litsentsisaaja  

Esmalt soovitame pöörduda isiku poole e-kirja teel, kes teie teost on kasutanud. Teie saate nõuda teose kasutamise eest tasu. Kui isik ei ole nõus tasu maksma, siis tuleb teil pöörduda nõudega kohtusse. Autorivaidlused on oma olemuselt väga tugevalt autori poole kaldu, kuna teosta kasutamiseks peab olema alati kirjalik nõusolek. See tähendab, et kui vastaspool ei suuda tõendada, et talle on kirjalikult luba antud, siis on autori nõue põhjendatud. Vastavaid nõuekirju ning hagiavaldusi koostab Mast õigusbüroo.

Autoriõigus

Aitame teil kaitsta kaubamärki või patenti ning nõustame teid autorilepingute koostamisel või anname teile õigusliku analüüsi teie autorilepingu, kaubamärgi või patendi kohta. 

Haldusõigus

Haldusõigus reguleerib isikute suhteid kohaliku omavalitsusega ja riigiga.

Haldusõigus

Kas olete esitanud haldusorganile taotluse või haldusorgan on alustanud teie suhtes haldusmenetluse, andnud haldusakti või sooritanud haldustoimingu?

Kas peate haldusorgani ametnikuga läbi haldus- või vaidemenetluse? 

Nõustame kliente kõigis haldusmenetlusega seotud valdkondades. Koostame teile vajalikud dokumendid, esindame kohtus, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees, teostame vajalikud toimingud.

Anname nõu järgmistes haldusõigusega seotud küsimustes:

 • haldusorganile vastuse koostamine
 • õigusalaste selgituste andmine 
 • haldusakti andmise taotlemine
 • haldusaktide vaidlustamine või haldusakti andmata jätmise vaidlustamine
 • haldusakti kehtetuks tunnistamine, haldustoimingu lõpetamine
 • haldusakti tagajärgede kõrvaldamise nõudmine või tagajärgede heastamist
 • ehitusloa või kasutusloa taotlemine
 • ametiasutusega kooskõlastuste saamine
 • ettevõtete ja eraisikute esindamine halduskohtus
 • halduslepingutega seotud läbirääkimiste nõustamine
 • halduslepingute sõlmimine, täitmine ja lõpetamine
 • teabenõuded, märgukirjad, selgitustaotlused või muud avaldused 
 • haldusorgan on õigusvastaselt töödelnud isikuandmeid, keeldunud väljastamast avalikku teavet või tegemast kättesaadavaks avaandmeid või jätnud vastamata teabenõudele

Samuti esindame teid vaidlustes ​kohalike omavalitsustega ja järgnevate ametitega:

 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Maanteeamet
 • Maksu- ja tolliamet
 • jne

Haldusmenetluses on isikule antud väga piiratud aeg otsuste (haldusaktide, toimingute vms) vaidlustamiseks. Kui te ei vaidlusta teid piiravat otsust vaidlustamistähtaja jooksul, siis olete vastava õiguse kaotanud ning peate teile määratud tagajärgedega leppima. Tulenevalt sellest on oluline koheselt pöörduda juristi poole, kui te olete saanud kätte teid piirava otsuse. Vaidlustamise tähtaja möödalaskmist ei päästa lootmine mõjuvale põhjusele, kuna kohus ei pruugi teiega olla samal arvamusel, mis on mõjuv põhjus.

Haldusmenetluseks on näiteks kui:

 • ehitisele väljastatakse ehitusluba, kasutusluba või ehitajale tehakse ettekirjutus
 • maksuhaldur määrab maksusumma, teeb vastutusotsuse või ajatamise otsuse
 • politseiametnik annab peatumismärguande, küsitleb isikut või vaatab asja läbi jne

Seevastu ei ole haldusmenetluseks karistuse määramine kriminaal- või väärteomenetluses (süüteomenetlus) ega avalik-õigusliku isiku poolt tehingu tegemine (nt müügileping, üürileping või rendileping). 

Haldusmenetlus ja süüteomenetlus võivad toimuda samaaegselt. Selleks peavad mõlema menetluse alustamiseks on täidetud tingimused, samuti võib üks menetlustest kasvada üle teiseks.

Haldusaktiga reguleeritakse isiku käitumist üksikjuhtumil. Seega määrab haldusakt kindlaks, mida isik tegema peab (kohustus), mida isik ei tohi teha (keeld) või mida isik võib teha (õigus). Haldusakt tuleb anda reeglina kirjalikus vormis ning seda tuleb ka kirjalikult põhjendada. Õigusvastase haldusakti suhtes saab isik esitada tühistamiskaebuse ehk taotleda haldusakti kehtetuks tunnistamist ning selle rahuldamisel lakkab haldusakt kehtimast edasi- või tagasiulatuvalt.

Haldustoiminguga mõjutatakse isiku õigusi reaalselt, nt avaldatakse tema kohta andmeid, tehakse pensioni väljamakse, piiratakse tema liikumist, jne. Toimingu sooritamise kohta tuleb väljastada kirjalikud põhjendused üksnes toimingust keeldumisel või siis, kui isik ise taotleb põhjenduste esitamist. Toimingu suhtes saab esitada üksnes keelamiskaebuse ehk jätkuva koormava toimingu lõpetamise nõude, mille rahuldamisel lõpetatakse toiming edasiulatuvalt.

Nõustamine

Õigusnõustamise käigus teeme selgeks kliendi õigusliku olukorra. Selle põhjal kaardistame kliendi hetke olukorra ning ohud ja koostame õiguslikud lahendused, et vastavast olukorrast kõige paremini välja tulla. Samuti analüüsime tulevikus tekkida võivaid riske ja ennetame neid võimaluse korral.

Nõustamine võimaldab kliendil saada varakult ülevaadet enda õiguslikust olukorrast ja selle põhjal teha otsuseid. Nõustamine võib endast kujutada ka kliendi vajadust saada üksikutele kiiretele küsimustele vastust, et oma äritegevust vastavalt sellele kohendada. Parima kliendi huvide kaitsmise eesmärgil esitame vajaduse korral ka päringuid ametiasutustele, et saada täiendavat tuge kliendi olukorrale, mille korral säilitame kliendi anonüümsuse. 

Nõustame eraisikuid sama professionaalsuse astmega kui ärikliente, et tagada kliendile parim võimalik tulemus. Meie jaoks on õigusnõustamine enamat kui teenus, mille tõttu soovime iga kliendi juures saavutada parimat tulemust. 

 • Õiguslik analüüs teie olukorrale ning lahenduste pakkumine
 • Abistame konfliktidele lahenduse leidmisel
 • Koostame vajalikud juriidilised dokumendid
 • Nõustame kõigis äri- ja õigusküsimustes
 • Esindame asjaajamisel, läbirääkimistel ja kohtus
 • Viime läbi õigusalaseid koolitusi

Nõustamine

Anname teie olukorrale esialgse õigusliku hinnangu ning juhendame teid õigete lahendusteni